antalya escortlari


Çama??r ipi hayat kurtard? Antalya’da 5 ya??ndaki bir çocuk, bir binan?n üçüncü kat?ndan dü?erek yaraland?. Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi Zeybek Apartman?’n?n üçüncü kat?ndaki dairede ya?ayan Filiz O, 5 ya??ndaki k?z? Rana O’yu evde b?rakarak markete gitti. Balkona ç?kan küçük Rana, sandalyenin üzerinden bahçede oynayan çocuklar? izlemeye ba?lad?. Bu s?rada dengesini kaybeden küçük k?z, alt katlar?n balkonlar?ndaki çama??r iplerine çarparak zemine dü?tü. Olay? fark eden kom?ular?n?n ça??rd??? 112 Acil Servis ambulans? ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kald?r?lan küçük Rana’n?n vücudunda k?r?klar oldu?u, hayati tehlikesinin bulunmad??? ö?renildi. by admin Nis 29thSeyahat süresi k?salacak Türkiye’nin ?ehir merkezleri birbirine en uzak kom?u illeri olarak bilinen Antalya ve Mersin, Akdeniz Sahil Yolu projesi sayesinde “yak?nla?acak” Dik rampalar? ve birbiri ard?na s?ralanan keskin virajlar? nedeniyle sürücülerin “çileli yol” yak??t?rmas? yapt??? Mersin-Antalya karayolu, zaman zaman kar??l?kl? yönlerden gelen sürücülerin araçlar?n? durdurarak birbirlerine yol vermesini gerektiriyor. ?ki il aras?nda güvenli yolculuk yap?lmas? için Karayollar? Genel Müdürlü?ünce 2003 y?l?nda ba?lat?lan Akdeniz Sahil Yolu projesi kapsam?nda çal??malar sürüyor. Proje tamamland???nda hem Mersin-Antalya aras?ndaki mesafe 20 kilometre k?salacak, hem de virajl? yollar?n yerini bölünmü? yollar alacak. Mevcut haliyle 8 saat süren seyahat süresi de proje tamamland?ktan sonra 1-1,5 saat azalacak. Ço?u zaman gece-gündüz ayr?m? yap?lmadan sürdürülen çal??malar neticesinde, sürücüler bölünmü? yollarda daha güvenli seyahat edebilme imkan?na kavu?acak. -Tünel say?s? art?r?ld?- Karayollar? 5. Bölge Müdür Yard?mc?s? Bülent H 1000 acak, AA muhabirine yapt??? aç?klamada, projenin Antalya ile Mersin aras?ndaki 437 kilometrelik mesafeyi kapsad???n? söyledi. Antalya s?n?r?ndaki Kaledran köyü ile Mersin aras?ndaki 227 kilometrelik bölümün Karayollar? 5. Bölge Müdürlü?ünün sorumluluk alan?na girdi?ini ifade eden Hacak, “158 kilometrelik k?s?m tamamland?. Kalan 69 kilometrelik bölümde 5 ayr? yerde çal??ma sürüyor” dedi. Projede baz? de?i?iklikler yap?ld???n? belirten Hacak, ?u bilgileri verdi: “Mersin ile Kaledran aras?nda 7 olan tünel say?s? 22’ye ç?kt?. Projelendirme çal??malar? süren Melleç-Kaledran aras?na yapaca??m?z yeni viyadüklerle birlikte viyadük say?s? da 14’e yükseldi. Bu noktada proje çal??malar? tamamland???nda i?in büyüklü?üne göre bir veya iki ihale yaparak bu y?l içerisinde bu bölgede de çal??malara ba?layaca??z. 2 milyar 200 milyon liraya mal olacak proje için ?u ana kadar 450 milyon lira harcand?. Bu y?l s?cak asfalt dökme i?ini de tamamlamay? hedefliyoruz” Hacak, çal??malar?na ba?lanm?? olan bölümlerin 2014 y?l? sonu itibariyle bitirilece?ini kaydetti. -Turizmcilerin heyecanl? bekleyi?i- Mersin Turizm Platformu Ba?kan? Numan Olcar da turizmin geli?mesi için ula??m imkanlar?n?n büyük önem ta??d???n? belirterek, bu konuda önemli bir potansiyele sahip olan Mersin’in ula??m s?k?nt?s? nedeniyle henüz istenilen seviyede turizm pastas?ndan pay alamad???n? dile getirdi. Mersin’in Antalya ile olan ula??m?n?n güçlükle sa?land???n? hat?rlatan Olcar, ?öyle konu?tu: “Yap?lan çal??malar neticesinde Antalya ile olan ba?lant?lar?m?z güçleniyor. Ayr?ca Mersin’e uluslararas? standartlarda bir havaliman? yap?lacak olmas? da bizi çok umutland?r?yor. Bu iki çal??ma yap?ld???nda bölgenin turizm alan?nda geli?ece?ini dü?ünüyoruz. Mersin’in hemen yan? ba??nda turizmin önemli bir aktörü olan Antalya var. Ancak ?ehir merkezlerinin birbirine uzak olmas? ve aradaki ula??m?n güçlü?ü nedeniyle iller birbirini tetikleyemiyor. Akdeniz Sahil Yolu tamamland???nda Türkiye turizmi için çok ciddi bir ad?m at?lm?? olacak. Antalya ve Mersin birbirine rakip de?il, birbirinin tamamlay?c?s? olacak. ?ki il aras?nda yap?lan yol son derece önemli bir avantaj olacak. Çal??malar?n tamamlanmas?n? heyecanla bekliyoruz.” by admin Nis 29thTek evlat televizyon kurban? Antalya’da üzerine televizyon dü?en 4 ya??ndaki çocuk, hayat?n? kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Kuzeyyaka Mahallesi’nde anne Ceylan Demiro?lu, evlerindeki misafirleri u?urlamak için d??ar?ya ç?kt?. Bu s?rada salonda bulunan ailenin tek çocu?u 4 ya??ndaki Zeynep Nur Demiro?lu’nun üzerine 72 ekran tüplü televizyon dü?tü. A??r yaralanan Zeynep Nur, özel bir hastaneye kald?r?ld?. Küçük çocuk, acil serviste yap?lan tüm müdahalelere ra?men kurtar?lamad?. Minik Zeynep Nur’un anne ve babas? sinir krizleri geçirirken, hastane görevlileri taraf?ndan sakinle?tirilmeye çal???ld?. Polis olayla ilgili soru?turma ba?latt?. by admin Nis 29thHastanede sular alt?nda kald? Antalya’da sabah saatlerinden bu yana etkili olan ya???, özel bir hastanede su bask?n?na neden oldu. Kepez ilçesi Varsak kav?a??ndan geçen DS?’ye ait kanal?n ta?mas? sonucu bir özel hastanenin bodrum kat?na su doldu. Bu s?rada bodrum kattaki cam kap?lar patlarken, elektrik kaça?? meydana geldi. Hastane personeli cam k?r?klar? ve elektrik kaça?? nedeniyle yaraland?. Hastanenin elektrikleri tamamen kesilirken, yo?un bak?m hastalar? sedyelerle d??ar?ya ç?kar?ld?. Hastalar sedyelerle etraftaki eczane ve dükkanlara ta??nd?. Antalya’daki özel ve 112?ye ait tüm ambulanslar hastaneye yönlendirildi. Hastalar ambulanslarla ba?ka hastanelere sevk edildi. Bu s?rada hastane görevlileri ve hasta yak?nlar? aras?nda tart??malar ya?and?. Tahliye i?lemleri devam ediyor. by admin Nis 29thA??zlar katmerle lezzetlendi Antalya’n?n Demre ilçesine ba?l? Kö?kerler Köyü ?lkö?retim Okulu taraf?ndan katmer ?enli?i düzenlendi. Okul bahçesinde düzenlenen katmer ?enli?ine Emniyet Müdürü Soner Yal?m, Garnizon Komutan? Hasan Erdo?an, ?lçe Milli E?itim Müdürü Vekili Cengiz Co?kun, okul müdürleri, ö?retmenler ve vatanda?lar kat?ld?. Kö?kerler köyünden 35 kad?n, okul bahçesinde kurduklar? saclarda yufka aç?p, içli katmer pi?irdi. ?enlikte, konuklara ayran,tatl? ve katmer ikram edildi. Okul Aile Birli?i Ba?kan? ?ükrü Otlu, ?enlikle köylerini güzelle?tirmek ve halk?n emek ve katk?lar?na ortaya koymaya çal??t?klar?n? belirtti. Oltu, “Pek çok kurum ve kurulu?lar çal??malar?m?z? destekledi. Esas hedefimiz burada toplanarak köyümüzdeki eksikliklere çare aramak olacakt?r.” diye konu?tu. Kö?kerler Köyü ?lkö?retim Okulu Müdürü ?eref Altunda? da ikinci kez düzenledikleri katmer ?enli?inin büyük ilgi gördü?ünü söyledi. Okula 7 bin lira gelirin sa?land???n? belirten Altunda?, “Bu para ile okulumuzun bir çok sorununu çözme olana??na kavu?tuk.” dedi by admin Nis 29thBu nas?l vicdans?zl?k! Antalya’da 30 ya??ndaki Hatice Küçüklü, yolun kar? 1000 ?s?na geçmeye çal???rken, otomobilin çarpmas? sonucu a??r yaraland?. Otomobil sürücüsü, Küçüklü’yü 300 metre ilerideki hastaneye götürmek yerine olay yerinden kaçt?. Kaza, Kepez ?lçesi’ndeki Ye?il?rmak Caddesi üzerinde dün ak?am saat 22.00 s?ralar?nda meydana geldi. Hatice Küçüklü, yolun kar??s?na geçmek isterken 07 HF 082 plakal? otomobilin çarpmas? sonucu a??r yaraland?. Ad? belirlenemeyen otomobil sürücüsü Küçüklü’yü 300 metre uzakl?ktaki hastaneye götürmek yerine h?zla olay yerinden kaçt?. Çevredekiler 112 Acil Servis’i arad?, Küçüklü’yü tan?yanlar da durumu bölgede oturan ailesine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla Antalya E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi’ne götürülen Hatice Küçüklü, acil servisteki ilk müdahalenin ard?ndan yo?un bak?m ünitesinde tedaviye al?nd?. Polis, otomobilin sürücüsünü yakalamak için çal??ma ba?latt?. by admin Nis 29thKan donduran itiraf! Antalya’da geçen mart ay?nda sevgilisi Asl? Ba?ak S.’nin eski kocas? ?enol Çetin’i öldüren Ömer Y., kurban?n? önce tabancayla vurup, ba??n? çekiçle ezdi?ini, hala ölmedi?ini görünce iple bo?du?unu itiraf etti Manavgat’a ba?l? Side beldesinde turistlere hal? satarak geçimini sa?layan 50 ya??ndaki ?enol Çetin ile geçen ocak ay?nda bo?and??? 25 ya??ndaki Asl? Ba?ak ?., k?sa süre önce bar??t?. Eski e?iyle ayr? kald??? sürede 35 ya??ndaki Ömer Y. ile birlikte olan Asl? Ba?ak ?., eve döndükten sonra da Ömer Y. ile görü?meye devam etti. Eski e?i öldürmeye karar veren Asl? Ba?ak ?. ile sevgilisi Ömer Y., cinayet plan? haz?rlad?ktan sonra harekete geçti. DEL?LLER? BÖYLE YOK ETT?LER O gün evden ilkö?retim 1’inci s?n?f ö?rencisi çocu?uyla ayr?larak anahtar? Ömer Y.’ye veren Asl? Ba?ak S., ?enol Çetin’e ait tabancan?n yerini de söyledi. 5 Mart Sal? sabah? anahtar? kullanarak eve gelen Ömer Y., ?enol Çetin’i tabancayla vurup öldürdü. Kap?y? kilitleyerek evden ayr?lan Ömer Y. ile Asl? Ba?ak ?. Mu?la’ya gitmek üzere yola ç?kt?. Yol üzerinde suç aleti tabanca ile ?enol Çetin’e ait özel e?yalar? belirli aral?klarla atan ikili, daha sonra Antalya’ya dönü? yapt?. ÇEL??K?L? ?FADELER YAKALATTI Ertesi gün evinin anahtar?n? bulamad??? gerekçesiyle çilingir ça??ran Asl? Ba?ak ?., eski kocas?n?n cesediyle kar??la?t?. Polisi arayarak yard?m isteyen kad?n, Asayi? ?ube Müdürlü?ü Cinayet Büro Amirli?i’nde sorguya al?nd?. Sorgusunda çeli?kili ifadeler veren Asl? Ba?ak ?.’nin görü?tü?ü ki?ileri takibe alan polis, Ömer Y.’ye ula?t?. ?fadesinde cinayeti birlikte tasarlad?klar?n? söyleyen Ömer Y., suçlamalar? kabul etti. Ömer Y. ile Asl? Ba?ak S., ifadelerinin ard?ndan tutukland?. NAMLUYA BEBEK BEZ? SARMI? Ressam olan Ömer Y. cinayet bürosunda avukat e?li?inde verdi?i ifadesinde, cinayeti nas?l i?ledi?ine yönelik çarp?c? detaylar aktard?. Silah sesi duyulmas?n diye tabancan?n namlusuna bebek bezi sard???n? belirten Ömer Y., ?unlar? kaydetti: HÂL KALKMAYA ÇALI?IYORDU! “?enol eve gelince salona geçti. Ben de arkas?ndan giderek ona ismiyle seslendim. Dönüp bana bak?nca tabancayla a 1000 te? ettim. Ama vurulmam?? gibi ayaktayd?. H?zla üzerime geldi. Onun vurulmad???n? dü?ünerek tekmeyle vurup yere dü?ürdüm. Salonun ortas?na dü?tü. Yine ölmeyince cinayet için haz?rlad???m çanta içinde yan?mda getirdi?im çekiçle ba??n? ezdim. ’Art?k ölmü?tür’ dedi?im anda yine aya?a kalkmaya çal???yordu. Yine ölmeyince yan?mda getirdi?im iple bo?az?n? s?kt?m.” Ömer Y. ile Asl? Ba?ak S.’nin yarg?lanacag? dava, önümüzdeki günlerde görülecek. by admin Nis 29thOnlarca bisiklet birbirine girdi 49. Cumhurba?kanl??? Bisiklet Turu’nun Alanya – Antalya aras?ndaki 2. etep yar???n?n son metreleri bisiklet spro tarihinin en önemli kazalar?ndan birisine sahne oldu. Kazada, ilk belirlemelere 3 bisikletçi yaraland?. Yaral? bisikletçiler, hastaneye kald?r?ld?. 150 kilometrelik yar???n son viraj?n?n ard?ndan sporcular?n sprinte haz?rland??? andan iki bisikletçinin birbirine temas etmesi sonucu ortal?k sava? alan?na döndü. Bisiklet kümsesindeki yakla??k 30 bisikletçinin 10 metrelik bir alan içerisinde birbirine girdi. Kaza sonucu çok a??r bir yaralanma olmamas? sevindirirken uzun y?llar konu?ulacak anlar ya?and?. 49. Cumhurba?kanl??? Türkiye Bisiklet Turu kapsam?ndaki Alanya-Antalya etab?nda meydana gelen kazada, ilk belirlemelere 3 bisikletçi yaraland?. Yaral? bisikletçiler, hastaneye kald?r?ld?.+ + +

liveporn livejasmin monstersofjizz public agent chickpass jizzaddiction fuckedhard18 ruggerbugger fuckmyjeans fuckndrive firstanalquest hairyav gangav infernalrestraints hazehim ungloryhole femalesonshemales deviantotter sketchysex lesbea streamate ghetto gaggers female agent fakeagentuk fake hospital fake taxi javhq mcnudes net video girls nitro video photodromm boynapped menatplay maverickmen thelifeerotic sexually broken hardtied wankitnow tokyohot theblackalley metcams mcnudes hotkinkyjo handdomination